Переяславський літопис: збірник наукових статей, 2016, Вип. 9.

Переяславський літопис: збірник наукових статей, 2016, Вип. 9.

[Титул]{Title}

[Зміст]{Content}208-210

 1. Хмельницька Л. [Становлення системи православних братств на Волині в першій половині ХІХ – на початку ХХ ст.]{Formation of orthodox brotherhoods Volyn in the first half of XIX – beginning of XX century} 3-7
 2. Войчун Ю. [«Волинські єпархіальні відомості» як джерело для вивчення історії чеської громади Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.]{«Volyn diocesan gazette» as a source for studding the history of the czech community in volyn in the late XIX th – early XX th century} 8-13
 3. Зіборова І. [П.А. Кочубей (1825-1892) як меценат і поціновувач мистецтва: штрихи до портрету]{P.A. Kochubey (1825-1892) as a patron and a connoisseur of art: some portrait features} 13-22
 4. Ткаченко О., Грукач В. [документи родинного архіву Терещенків як джерело для вивчення розвитку цукрового виробництва В Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.]{Documents of Tereshchenkos’ family archive as a source to study of sugar production development in Ukraine in the second half of XIX th – early XX th century} 22-28
 5. Тарапон О. [Деформація морально-етичних цінностей партійно-бюрократичної верхівки:історичні витоки кризи радянського ладу]{Deformation of moral and ethical values of the party-bureaucratic elite: the historical origins of the crisis of the soviet system} 28-37
 6. КіряноваО. [Діяльність Романа Шухевича на посаді бойового референта КЕ ОУН ЗУЗ (1930-1934)]{The activity of Roman Shukhevych as a combat referent of the executive board of the Organization of Ukrainian Nationalists of Western Ukraine (1930-1934)} 38-44
 7. ІванчівськийВ. [Вербування нових членів ОУН серед українського юнацтва: техніка пропаганди агітаторів проводу в 1945-1950-х рр.]{Recruitment a new members of the oun among Ukrainian youth: propaganda machinery of the provods agitator in 1945-1950-ies} 45-51
 8. КуницькийМ. [Податкові служби та установи Райхскомісаріату «Україна» в системі окупаційного апарату влади: організаційна структура та відомча компетенція (1941–1944 рр.)]{Tax servise and institutions Reichscomissariat «Ukraine» in the system of occupation government staff: organizational structure and departmental competence (1941-1944)} 52-58
 9. Павленко Ю.[Характерні тенденції в аграрному секторі Миколаївщини в другій половині 60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст.]{Characteristic tendencies in the mykolaiv oblast agricultural sector during the second half of 60’s – early 80’s of the XX century} 59-68
 10. РедзюкВ. [Співробітництво та комунікативні звʼязки молоді з державними структурами влади через призму трансформаційних процесів України]{The cooperation and the communicative connections of the youth with the government authorities through the prism of the transformational processes of Ukraine} 68-73
 11. ПедичВ. ТельвакВ. [Іван Виговський та Гадяцький трактат у дослідженні Василя Герасимчука]{Ivan Vyhovsky and the treaty of Hadiach in research of Vasyl Herasymchuk} 74-83
 12. ЛастовськийВ. [Перша згадка Черкас як проблема використання джерел в історіографії]{The first mention of the problem of Cherkasy use sources in historiography} 83-87
 13. НагайкоТ. [Українофільство як світоглядна парадигма громадівського руху в історичному дискурсі]{Ukrainophilism as world outlook paradigm of community movement in historical discourse} 88-96
 14. ДемузІ. [Поетична творчість П. Стебницького (за матеріалами архівних джерел)]{P. Stebnitsky’s poetic creativity (based on archival sources)} 96-117
 15. ГубочкінМ.[Внесок М.М. Бенардоса в розвиток технічних наук: історіографія проблеми  Contribution М.М. Benardos to the development of technical sciences: historiography of the problem} 118-123
 16. ДарморозТ.[Всеукраїнське агрономічне товариство (1920–1925):історіографія питання та джерельна база дослідження]{All-Ukrainian agronomic society (1920–1925): historiography of problem and documental basis of research} 123-129
 17. Молоткіна В. [Видавнича справа в Україні 20 – 30-х рр. ХХ ст.:радянська історіографія]{Publishing business in the Ukraine in the 20th-30th OF XX century: soviet historiography} 130-136
 18. БобровнікЮ. [Створення та розвиток представницьких органів влади незалежної України (1990‒2013): історіографія]{The creation and development of the representative government of independent Ukraine (1990-2013): historiography} 137-142
 19. ГоворовськаО. [Інтеграція вищої освіти України у світовий освітній простір через процес інформатизації суспільства ]{Integration of the higher education of Ukraine in the world education society as a result of informatization processes} 143-149
 20. КоцурН.І. [Формування санітарно-профілактичного напряму охорони здоров’я в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)]{Formation of sanitary and prophylaxis direction of healthcare in Ukraine (second part XIX – beginning XX century)} 150-157
 21. ЛевченкоІ. [Наукова діяльність членів Київських об’єднань лікарів у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.]{The scientific activity of the members of the Kiev medical societies in the second half of XIX – early XX centuries} 157-165
 22. ІванченкоЛ. [Дубровський Павло Михайлович (1857-1916): навчання в Петровській землеробській і лісовій академії]{Dubrovsky Pavel Mihaylovich (1857-1916): education at the Petrovsky agricultural and forestry academy} 165-171
 23. Щебетюк Н. [Плани розвитку сільськогосподарської науки в Україні на початку 30-х рр. ХХ ст.]{Planning of development of agriculture science at the beginning of the 30th of xx cent. in Ukraine} 171-178
 24. ТовкунЛ. [Основні напрями та здобутки наукових досліджень інститутів харчування в Україні в 1929-1941 рр.]{Main directions and achievements of researches of food’s institutes in Ukraine in 1929th – 1941th years} 178-185
 25. Бойко-ГагарінА., КузьменкоА. [Фальшиві монети часів Сигізмунда ІІІ Вази у колекції НІЕЗ «Переяслав»]{The forgery coins of the Sigismund III Wasa in the collection of NHER «Pereyaslav»} 186-188
 26. ДемузІ. [Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський у працях науковців (Рецензія на книгу Г. Коцур)]{Koshovyi otaman of Zaporozhian Sich Petro Kalnyshevskyi in works of researchers (Book Review H. Kotsur)} 189-190
 27. ЛастовськийВ. [На шляху творення національної кооперації…(Рецензія на книгу І.А. Фаренія)]{On the way of creation of national cooperation...(Book Review I.A. Fareniia)} 190-192
 28. Коріненко П. [Рецензія на рукопис монографії В.Ф. Боєчка]{Manuscript review of monograph of V.F. Boiechka} 192-194