Переяславський літопис: збірник наукових статей, 2016, Вип. 10

Переяславський літопис: збірник наукових статей, 2016, Вип. 10

[Титул]{Title}

[Зміст]{Content} 192-197

Дмишук О. [Вплив реформування освітньої системи Російської Імперії на розвиток Київської духовної академії (1819–1917 рр.)]{ Influence of the reform of the educational system of the Russian empire on the development of the Kiev theological academy (1819–1917 years)} 3-8

Демуз І. [Продукція «Благодійного товариства з видання загальнокорисних і дешевих книг» з сільськогосподарської, медичної та природничої тематики (1899–1918 рр.)]{ Output of «Charitable society for publication of generally useful and cheap books» on agriculture, medicine and nature (1899–1918)} 9-30

Морей Т. [Нормативно-правове регулювання безкоштовної медичної допомоги у першій половині ХІХ ст. (НА прикладі Київської губернії)]{ Free medical care legal and regulatory control in the first half of the nineteenth century (through the example of the Kiev province)} 30-35

Судинович С. [Історичні ретроспективи українського сепаратизму: Донецько-Криворізька Радянська Республіка]{ Historical retrospective of Ukrainian separatism: The Donetsk-Krivoy Rog Soviet Republic} 35-42

Тарапон О. [Становище дітей в Україні в 1930-ті рр.: деформація моральних цінностей суспільства]{Situation of children in Ukraine in 1930’s as deformation of moral values of society} 42-53

Сіропол В., Островик Д. [Повсякдення радянських військовослужбовців під час війни в Афганістані 1979–1989-х рр. (за матеріалами усних свідчень та спогадів)]{Daily life of soviet troops during the war in Afghanistan in 1979–1989-th (based on oral testimonies and memories)} 53-60

Наконечний В. [Журнал «Лемківщина»: ідейні засади, рубрикація, проблематика]{Journal «Lemkivshchyna»: ideological foundations, rubrics, issues} 61-69

Редзюк В.[Молодіжний рух демократичного та євроінтеграційного спрямування в Україні: проблеми реалізації ініціатив молоді]{The youth movement of the democratic and european directions of the integration in Ukraine: the problems of the implementation of the youth initiatives} 69-74

Нагайко Т. [Громадівський рух в Україні у публікаціях часопису «За сто літ»: листи та документи]{Community movement in Ukraine in publications of «Za sto lit» chronicles: correspondence and documents} 75-83

Весельська Н. [Кордони українських земель у наукових роботах польського історика О. Яблоновського]{Ukrainian land borders in research of polish historian O. Yablonovski} 83-90

Конарівська Ю. [Боротьба польського народу за незалежність наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. у працях радянських істориків]{the struggle of polish nation for independence in the late XVII – early XX century in works of soviet historians} 91-97

Пшеничний Т. [Українська греко-католицька церква в умовах агонії сталінізму (1946–1953 рр.): історіографія]{Ukrainian greek catholic church under agony of stalinism (1946–1953): historiography} 98-103

Козій О., Горбачик О. [Огляд сучасної української історіографії громадсько-політичної діяльності М. Стахіва]{A review of modern Ukrainian historiography regarding M. Stakhiv’s public-political activity} 104-108

Левченко І. [Природоохоронна, музейна та бібліотечна діяльність природничих товариств України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)]{Environmental, museum and library activities natural communities of ukraine (the second half of XIX – early XX century)} 109-116

Харченко Н. [Наукові розробки учених Київського університету Св. Володимира в галузі анатомії (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)]{Scientific research scientists of Kyiv University of St. Vladimir in anatomy (second half XIX – the 20-ies of XX century)} 116-122

Мандибура І. [Становлення особистості професора О.С. Федоровського (1885–1939 рр.)]{Personality formation of professor O.S. Fedorovsky (1885–1939 years)} 122-128

Новак Ю. [Фізико-хімічна теорія біоелектричних явищ у дослідженнях академіка В.Ю. Чаговця (1873–1941 рр.)]{ Physicochemical theory of bioelectric phenomena in academic research of V.Yu. Chagovets (1873–1941)} 128-135

Коцур Н. [Спілка українських лікарів у Чехословаччині (20–40-ві рр. хх ст.): науково-організаційна та громадська діяльність]{Union of ukrainian doctors in Czechoslovakia (from 1920s till 1940s): scientific, organizational and social activity} 136-145

Товкун Л. [Проблеми комунальної гігієни у дослідженнях вчених-гігієністів вищих медичних закладів України (1922 – червень 1941 рр.)]{Problems of communal hygiene in researches scientists-hygienists of Higher medical institutions of Ukraine (1922 year – June 1941 years)} 145-156

Апостол М. [Методи вдосконалення симентальської породи як складова наукового доробку академіка М.В. Зубця]{The methods for improving of simmental breed as part of the scientific heritage of academician M.V. Zubets} 156-161

Буц М. [організаційна діяльність В.І. Скока на посаді академіка-секретаря відділення АН УРСР (1970–1991 рр.)]{Organizational activity academic V.I. Skok in position of academician-secretary of separation Ukrainian Academy of sciences (1970–1991 yy.)} 161-165

Глоба О. [Здобутки вчених у вивченні галових кліщів]{The achievements of the scientists in the study of gall mites } 165-173

Гайдаєнко І. [Теоретичні основи технології електронного видавництва]{Theoretical grounds of electronic publishing technology} 173-178

Коцур В. [сакунівська школа: сторінки історії]{School in sakunyha: pages of history} 179-182

Варивода К. [Презентація монографії «Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології: історична ретроспектива і сучасність (до 30-річчя заснування ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»)]{Presentation of the monograph «Department of biomedical disciplines and valeology: historical retrospection and the present (to the 30th anniversary from establishment SHEE «PereyaslavKhmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University»)} 183-187