Переяславський літопис: збірник наукових статей, 2017, Вип. 11.

Переяславський літопис: збірник наукових статей, 2017, Вип. 11.

[Титул]{Title}

[Зміст]{Content} 162-167

Демуз І. [«Історія – це або комунікація, або катастрофа»: сторінками «Переяславського літопису» ]{«History is either communication or disaster»: on pages of «Pereyaslav chronicle» } 3-22

Ластовський В. [Розвиток церковної справи на Черкащині у XVI ст.]{The development of religious affairs in the Cherkasy region in the XVI century } 23-28

Швайка І. [Заснування менонітського села Григорівка як приклад взаємозв’язку українського та німецького етносів (кінець ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.) ]{The founding of the Mennonite village of Hryhorivka as an example of the relationship between Ukrainian and German ethnic groups (later 19th century – 1920s) } 28-33

Полоз К. [Первісне накопичення капіталу в наддніпрянській україні (ХІХ ст.) ]{The initial accumulation of capital in dnieper Ukraine of the 19th century } 33-42

Карпань А. [Тенденції розвитку архівної справи на Черкащині у 1920–1930 рр]{Trends of development of archiving on Cherkasy region in the 1920–1930’s } 42-46

Ільчишин С. [Участь юнацтва оун в боротьбі за українську освіту та школу у іі Речі Посполитій ]{ Part of the youth of OUN in the struggle for Ukrainian education and the school in ii Rzecz Pospolita } 46-52

Ткаченко В. [Писанкарство у період етнонаціонального відродження (кінець 80-х – 90-і рр. хх ст.) та його сучасні трансформації ]{Easter eggs painting in the period of ethnonational revival (late 80s – 90s of the xx century) and its modern transformations } 52-58

Ковтуненко О. [Військове протистояння Росії та Речі Посполитої у ХVІ – першій половині XVІІ ст.: Російська історіографія ХІХ ст. ]{Military confrontation between Russia and Rech Pospolita in xvi – first half of xvii centuries: Russian historiography of the ХІХ century } 59-66

КонарівськаЮ. [Листопадове повстання 1830–1831 рр. на правобережній Україні в історичній літературі ХІХ – початку ХХ ст. ]{The november rebellion in 1830–1831 on the right-bank Ukraine in the historical literature of the XIX th – early XX th century  } 66-72

Животівська Д. [Вивчення історії фізико-математичних товариств на теренах України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами журналу «Історико-математичні дослідження») ]{Studying of the history of physical and mathematical communities on the territory of Ukraine in the second half of 19 – at the beginning of 20 century (on the materials of the magazine «historical and mathematical researches») } 73-78

Жам О. [Особливості розвитку борошномельного виробництва Київської губернії в ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографічний зріз ]{Features of flour production in Kiev province in ХІХ – early xx century: Historiographical review  } 79-85

Миздренко О. [В. Я. Підгаєцький – вчений-гігієніст: історіографія проблеми ]{ Pidgaetskiy V.J. – scientist-hygienist: the historiography of the problem } 86-90

Коцур Н. [Науково-практичні аспекти гігієни та епідеміології на сторінках періодичних видань (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) ]{Scientific-practical aspects of hygiene and epidemiology in scientific journals (second part of XIX – beginning of xx century) } 91-100

Левченко І. [Розвиток мікробіології в Україні зусиллями членів київських об’єднань лікарів  ]{ The development of microbiology in Ukraine by the efforts of members of the Kyiv association of doctors } 100-106

Бєлова О. [Сумське дослідне поле: еволюція становлення (1905–1928 рр.) ]{Sumy experimental field: the evolution of formation (1905–1928s.) } 106-111

Бернар Н. [Внесок професора П. Я. Голодриги (1920–1986) в розвиток генетики, селекції і фізіології винограду ]{ Prof P.YA. Golodriga’s contribution in development of genetics, selection and hysiology of grape} 112-116

Давиденко М., Дрозд П. [Наукова школа академіка Є. М. Лавренка (1900–1987)]{Scientific school of academician  YE.M. Lavrenko (1900–1987) } 116-123

Сахно С. [Наукові пошуки засобів профілактики дитячих хвороб у дослідженнях професора О. М. Савельєва (50–60 рр. хх століття) ]{ Scientific search of preventing means of children diseases in the study of professor O.M. Saveliev (50–60s of xx centuries) } 124-129

Шульга В. [Інтелектуальний простір професора М. А. Кравченкаяк чинник формування  некласичних концепцій вітчизняної зоотехнії ]{Inuellectual area of professor N.A. Kravchenko as a factor of the forming of non-classical concepts of domestic animal science } 129-133

Товкун Л. [Опорні пункти українського інституту харчування та їх роль у розвитку гігієни харчування в Україні у 30 рр. хх ст.]{Supporting centers of Ukrainian institute of food and their role in the development of food’s hygiene in Ukraine in the 30 years of ХХth century } 134-141

Сергєєва І. [Залучення та використання колекцій генофонду зернових культур на Харківській селекційній станції у період другої світової війни та перші післявоєнні роки ]{Attraction and use of collections of gene pool of grain crops in Kharkiv breeding station during the second world war and the early postwar years } 142-153

Січкаренко Г. [Чорнобиль в новітній історії України (рецензія на книгу: Барановская Н. П. испытание чернобылем: монография. Киев: ио «Юстиниан», 2016. – 296 с.) ]{Chernobyl in the newest history of Ukraine } 154-157