Переяславський літопис: збірник наукових статей, 2014, Вип. 6.

Переяславський літопис: збірник наукових статей, 2014, Вип. 6.

[Титул]

[Зміст]

 1. Хмельницька Л. [Національні традиції в українському музичному мистецтві доби козацького бароко: європейські тенденції та автохтонний стиль] 3-8
 2. Дмишук О. [Діяльність Київської Духовної Академії у період реформування духовної освіти в Україні на початку ХIХ cт.] 9-14
 3. Черепанов А. [Правове становище дворян Київської губернії у першій третині ХІХ ст.] 15-20
 4. Ткаченко Т., Ткаченко Г. [Cтворення бібліотечного зібрання колегії павла галагана] 21-27
 5. Ковтун І. [Законодавче регулювання покарань та обмежень в Російській Імперії у ХІХ ст. при рекрутських наборах шляхом здійснення жеребу] 28-35
 6. Куценко Ю. [Розвиток приватних пансіонів Полтавської губернії у другій половині XX – на початку ХХ ст.] 36-43
 7. Лисенко А. [Окремі аспекти аграрної політики П. Врангеля] 44-49
 8. Степаненко В. [Трансформації каральних органів Радянської України в умовах соціальних змін і політичних процесів 1920-1930-х рр.] 50-56
 9. Колісник Н. [Особливості здійснення цивільного судочинства на теренах Райхскомісаріату «Україна» (1941-1944 рр.)] 57-63
 10. Смолянчук О. [Фінансові відділи місцевих управ Райхскомісаріату «Україна» в реалізації завдань окупаційної податкової політики (1941-1944 рр.)] 64-70
 11. Ярмоленко М. [Міграційні процеси у східних областях України в контексті житлової політики (друга половина 1940-х – початок 1950-х рр.)] 71-77
 12. Висовень О. [Умови утримання та ставлення до в’язнів совісті у місцях позбавлення волі (на прикладі Євангельських християн-баптистів) (60-70-ті роки ХХ ст.)] 78-84
 13. Кикоть М. [Причини виникнення неформальних молодіжних організацій в Україні в другій половині 80-х років ХХ ст.] 85-91
 14. Кикоть С. [Діяльність неформальних об’єднань молоді суспільно-політичного спрямування в Україні в другій половині 80-х рр. ХХ ст.] .92-98
 15. Коцур В., Гайдаєнко І. [Молодіжний рух в Україні (друга половина 80-х рр. ХХ ст.)] 99-106
 16. Гайдаєнко І., Коцур В. [Молодіжний рух в університетах Києва наприкінці 80-х років ХХ ст.] 107-113
 17. Бобровнік Ю. [Присутність ідеології в суспільно-політичній діяльності МГО «Незалежна Асоціація Молоді» на Переяславщині в 2003-2014 рр.]  114-119
 18. Вакулич В. [Події на Майдані Незалежності України восени 2013 – взимку 2014 рр. (у світлі окремих українських і російських друкованих ЗМІ)] 120-132
 19. Павлик О. [Питання збереження пам’яток старовини в часописі «Археологічний літопис Південної Росії»] 132-138
 20. Цигульський С. [Історіографічні аспекти участі лівобережних козаків у війні 1812 р.] 139-148
 21. Демуз І. [Діяльність наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові (кінець XIX – початок XX ст.):сучасна вітчизняна історіографія] 149-174
 22. Ткаченко О., Соловйова Т.[Історія благодійності у висвітленні авторів ХІХ – початку ХХ ст.] 175-181
 23. Годунова Л. [Наукове осмислення діяльності податкових органів Російської Імперії в Україні в історіографії кінця ХХ – початку ХХІ ст.] 182-188
 24. Зленко А. [Молодіжна проблематика в історичних дослідженнях 1920-х – першої половини 1950-х рр] 189-196
 25. Гончаренко О. [Проблеми функціонування окупаційної адміністрації Райхскомісаріату «Україна» в радянській історіографії післявоєнного періоду] 197-202
 26. Мельнічук Н. [Місце та роль місцевих поліційних формувань Райхскомісаріату «Україна» в голокості: сучасна вітчизняна історіографія] 203-209
 27. Сіропол В. [Медичне забезпечення Червоної Армії в роки Великої Вітчизняної війни на сторінках «Военно-медицинского журнала» 1945-1955 рр.] 210-217
 28. Ткаченко В. [Буковинське писанкарство: до історіографії питання] 218-224
 29. Водяний О. [Наукові надбання гігієнічної науки та їх впровадження у школах на теренах України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.] 225-230
 30. Бондарчук С. [Сутнісні індикатори розвитку гігієнічної науки на теренах України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.] 231-240
 31. Миздренко О. [Внесок професора В.Я. Підгаєцького у становлення професійної гігієни як навчальної дисципліни у 20-х рр. ХХ ст.] 241-247
 32. Коцур Н. [Становлення науково-організаційних засад соціальної гігієни в Україні (початок – 30-ті рр. ХХ ст.)] 248-259
 33. Товкун Л. [Розвиток гігієнічної освіти і науки в Київському медичному інституті (1920-1941 рр.) ] 259-267
 34. Варивода К. [Академік Д.С. Воронцов – засновник наукової школи в галузі електрофізіології (20 – 60-ті рр. ХХ ст.)] 268-275
 35. Черняєв О. [Антарктичні дослідження в умовах науково-технічної революції 1950 – 1970-х рр. ] 276-281
 36. Літвінов О. [Зварювальні технології в УРСР в умовах науково-технічної революції другої половини хх ст.: історіографія] 282-296
 37. Куйбіда В. [Розвиток природознавчої термінології на теренах України в ХVІІ – на початку ХХІ ст.] 297-303
 38. Попова О. [Внесок академіка В.М. Трегобчука у вирішення завдань Екологічної стратегії економічного розвитку країни] 304-310
 39. Ріжняк Р. [Еволюція апаратного та телекомунікаційного забезпечення інформатизації Кіровоградського педуніверситету в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.] 311-319
 40. Говоровська О. [Еволюція вітчизняної освіти під впливом глобальної інформатизації суспільства] 320-326
 41. Лоха В., Лоха А. [Тарас Шевченко і переяславські краєвиди] 327-334
 42. Посвяти, ювілеї [Лікар за освітою, вчений і педагог за покликанням (До 55-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Коцур Надії Іванівни)] 335-342