Переяславський літопис: збірник наукових статей, 2015, Вип. 7

Переяславський літопис: збірник наукових статей, 2015, Вип. 7

[Титул]

[Зміст]

 1. Березовська В. [Представництво дворян у Бессарабському земстві (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)] 3-9
 2. Гончарова Н. [Gравові аспекти функціонування дворянських кас взаємодопомоги в Південноукраїнських губерніях Російської Імперії] 10-18
 3. Козубенко Ю. [Актуальні питання з історії досліджень козацької медицини] 19-23
 4. Черепанов А. [Становище медицини Київської губернії у дореформений період] 24-28
 5. Дудар В. [Місце Української Православної Церкви в політиці українських урядів під час визвольної боротьби українського народу 1917-1920 рр.] 29-35
 6. Тарапон О. [Радянський тоталітарний диктат в Україні 1920-1930-х рр. як трансформація російських імперських цінностей] 36-44
 7. Коцур В. [Громадсько-кутьтурна та політична діяльність національних меншин Закарпаття у 1990-х рр.] 45-51
 8. Ніколаєць К. [Здобутки та прорахунки модернізації системи охорони здоров’я та сфери культурного забезпечення населення України у 90-х рр. ХХ ст.] 52-58
 9. Заплетнюк М. [Роль фінансово-промислових груп у формуванні громадянського суспільства в Україні у 1990-х рр.] 59-65
 10. Бобровнік Ю. [Історія виникнення та становлення Інституту Президента в Україні (1990-1996 рр.)] 66-75
 11. Мігальчан І. [Законодавча діяльність Верховної Ради України ІV скликання з питань державного будівництва] 76-81
 12. Демуз І., Шпильовий І. [Діяльність Українського Наукового Товариства у Києві у фокусі вітчизняних досліджень: зміна методологічних підходів і парадигм] 82-94
 13. Лада О. [Фінансовий аспект діяльності наукових товариств україни при ВУАН У 1917-1930-х рр.: історіографічний огляд] 95-99
 14. Ткаченко В. [Архівні джерела ВУАН з дослідження писанкарства ]100-105
 15. Колибенко О. [Матеріали фонду Станіслава Никифоровича Братченка у Науковому Архіві Інституту Археології НАН України як джерело до біографії вченого та епохи] 106-118
 16. Бойко-Гагарін А. [Фальсифікат празького гроша Карла I (IV) Люксембурга (1346-1378), виготовлений шляхом нанесення срібної фольги] 119-120
 17. Коцур Н. [Наукові пошуки шляхів профілактики інфекційних захворювань у дослідженнях учених Київського Університету Св. Володимира (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)] 121-132
 18. Левченко І. [Вплив природничо-наукових товариств України на підготовку фахівців у галузі природознавства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)] 133-137
 19. Варивода К. [Пріоритетні наукові напрями професора Б.Ф. Веріго в галузі електрофізіології (кінець ХІХ – 20 рр. ХХ ст.)] 138-143
 20. Данилюк Н. [Науково-організаційна робота професора Й.К. Пачоського в період еміграції в Польщі (20 – 40 рр. ХХ ст.)] 144-150
 21. Товкун Л. [Діяльність науково-дослідних інститутів гігієни праці та професійних захворювань на теренах України В 1923-1941 рр.] 151-162
 22. Гілязетдінов Р. [Перша Всеукраїнська Земельна Нарада в УСРР: завдання та перспективи] 163-166
 23. Білоцерківська А. [Організаційні засади розвитку сільськогосподарської науки та її управління в УРСР (1935-1940 рр.)] 167-173
 24. Бородай І. [Центральна дослідна станція штучного осіменіння сільськогосподарських тварин: історія та здобутки] 174-178
 25. Бей Р. [Діяльність і здобутки відділення механізації і електрифікації сільського господарства Південного відділення ВАСГНІЛ (1969-1989)] 179-184
 26. Веселова Н.[Розвиток техніки високих напруг у м. Харкові в середині ХХ – на початку ХХІ ст.] 185-191
 27. Клубук В. [Історична значимість зрошення та його ефективність на півдні України] 192-200
 28. Ящук В.[Формування наукового світогляду професора В.В. Скопецького в контексті розвитку вітчизняної кібернетичої науки України] 201-206
 29. Говоровська О. [Вплив інформаційних і комунікаційних технологій на розвиток постіндустріального суспільства] 207-212
 30. Бондарчук С.[Професор І.П. Скворцов – засновник української гігієнічної науки (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)] 213-218
 31. Коцур Г. [Питання духовності в публіцистиці П. М. Коцура (до 80-річчя з дня народження)] 219-225
 32. Тетеря С. [Творчий геній Георгія Ткаченка: витоки духовності митця] 226-232
 33. Ластовський В. [Сучасна історіографія Українських Наукових Товариств ХІХ – початку ХХ ст. (Рецензія на монографію: Демуз І.О. Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох. – ПереяславХмельницький: Лукашевич О.М., 2014. – 681 с.)] 233-234
 34. Чуйко Л.[Ґрунтовне дослідження наукового, науково-практичного і культурно-просвітницького значення (спогади, роздуми, уроки) (Рецензія на монографію: Коцур В.П., Коцур Н.І., Товкун Л.П. О.В. КорчакЧепурківський (1857-1947): шлях від земського лікаря до академіка УАН -ВУАН -АН УРСР: монографія. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 601 с.)] 235-238
 35. Коцур А.[Рецензія на монографію: Антонюк Т.Д. Міжнародні зв’язки київських університетів у 1991-2012 рр.: Монографія / Антонюк Тетяна Дмитрівна. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 586 с.] 239-244